ADMA online - Polski - 2015 | Casa Madre TORINO-VALDOCCO, Italia

 ADMA | STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI |  
Internet:
  
HOME PAGE  
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino-Valdocco, Italia - ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it | E-Mail: pcameroni@sdb.org

ADMA ON LINE  2015              |           Komunikat Miesieczny          |           24 września 2015

Maryja zaprasza nas do modlenia się za rodziny i o świętość w rodzinach

Jest naprawdę wielką radością, że przeżywamy radość w rozważaniu wydarzenia VII Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki. Jak już napisaliśmy: „Z punktu widzenia hasła Kongresu: ‘Tutaj mój dom, stąd moja chwała. Z domu Maryi do naszych domów’, doświadczyliśmy powiewu Ducha Świętego, który tchnie z domu Maryi i który odnawia nasze domy oraz wspólnoty zakonne: w niepohamowanej radości uczestników; w wdzięczności tej, że na różne sposoby współpracowano w przygotowaniu i w urzeczywistnianiu kongresu, znaku prawdziwej pobożności do Maryi; w prawdzie potęgi modlitwy; w bogactwie wniosków przedstawionych w sprawozdaniach, w świadectwach życia świętych, w dobrych doświadczeniach i we wzruszeniach życia, w homiliach celebracji eucharystycznych; w pięknie i w trosce o śpiew i o modlitwę; w radości braterstwa i przyjaźni; w uczestnictwie każdej strefy wiekowej, od noworodka do starszego wiekiem, w przypominaniu sobie jak miłosierdzie Boga się rozprzestrzenia z pokolenia na pokolenie. Rzeczywiście prawdziwy cud Maryi Wspomożycielki!”.
Pragniemy jeszcze raz wyrazić nasze podziękowanie licznym osobom, instytucjom, rodzinom, które w różnorodny sposób przyczyniły się do ducha służby i z radością ewangelii, aby w ten sposób uczynić , żeby to wydarzenie dwustulecia urodzin księdza Bosko mogło stać się dla wszystkich uczestników i dla Rodziny Salezjańskiej upragnionym wydarzeniem łaski upragnionym i złączonym z Maryją Wspomożycielką.
W szczególności doświadczenie Kongresu potwierdza nas w zobowiązaniu do organizowania modlitwy w rodzinach i za rodziny. „Rodzina jest stycznością i związkiem z Bogiem. Słuchamy Boga w naszych sercach a potem rozmawiamy z Nim z naszych serc. Słuchamy i rozmawiamy ze serca: to jest modlitwa. Ale gdzie się rodzą ta miłość i ta modlitwa? Rodzą się w rodzinie. Rodzina, która się modli zjednoczona pozostaje zjednoczona. I członkowie rodziny pozostają zjednoczeni, jeśli będą się kochać wzajemnie jak Bóg ich kocha jednostkowo(Błogosławiona Matka Teresa z Calcutty). Modlimy się za rodzinę ponieważ jedynie z modlitwą w rodzinach narodzą się nowe powołania, nowi kapłani i nowi poświęceni Bogu. W szczególności w miesiącu październiku dowartościujemy modlitwę Różańca Świętego.
Tym występem Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki rozpoczynamy nowy rok łączący ponieważ będziemy żyć we współbrzmieniu z drogą Kościoła, który w ten sposób przygotowuje się do przeżywania nadzwyczajnego Świętego Roku Miłosierdzia i wiązanki Księdza Generała. Miesięcznie będziemy wspierani poprzez katechezy opracowane przez Siostrę Lindę Pocher, Córkę Maryi Wspomożycielki, której dziękujemy za otwartość do współpracy z nami i do współuczestniczenia w naszej drodze Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.
Idźmy naprzód z radością i odwagą, wiedząc, że jesteśmy na słusznej drodze, i że Maryja Wspomożycielka kroczy z nami.

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

EWANGELIA MIŁOSIERDZIA (1) / Siostra Linda Pocher, FMA

1. Współbrzmiący z Papieżem Franciszkiem
8 grudnia 2015 będzie obchodzone otwarcie Świętego Roku Miłosierdzia. W spojrzeniu na to wydarzenie, papież napisał: „jak pragnę, aby…wszystkich, wierzących i nieobecnych, mógł połączyć balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Boga już obecnego pomiędzy nami” (Misericordiae vultus 5). „Życzenie papieża – mówił Ksiądz Bosko - jest dla mnie rozkazem”, dlatego, jako jego synowie i córki jesteśmy wezwani w sposób szczególny do współbrzmienia na długości fali Ojca świętego. Z radością i poczuciem odpowiedzialności , pragniemy współpracować czynnie, ażeby ogłaszano na całym świecie Ewangelię Miłosierdzia. Stawka w grze jest bardzo wysoka, ponieważ, podtrzymuje papież, chodzi o skuteczność nowej ewangelizacji. „Czynnikiem decydującym dla Kościoła i dla wiarygodności jego przepowiadania jest, żeby ona była żywa i świadectwami w pierwszej postaci miłosierdzie.[…]. Dlatego, gdzie Kościółjest obecny, tam powinno być widoczne miłosierdzie miłosierdzia. W naszych parafiach , we wspólnotach, w stowarzyszeniach i w ruchach, krótko mówiąc, gdziekolwiek tam chrześcijanie, każdy powinien móc znal oazę miłosierdzia” (MV 12).
Ale jak urzeczywistniać te oazy miłosierdzia we wszystkich środowiskach, w których się znajdujemy aby żyć i aby pracować? Drogowskazem formacyjnym przedstawionym na ten łączny rok, będzie pewna pomoc dla tak wielu, którzy pragną podjąć to zadanie: pozwalając się odradzać przez miłosierdzie Ojca, aby być świadkami i nosicielami jego miłości. Będziemy kroczyć wspólnie ku Księdzu Bosko i ku świętym Rodziny Salezjańskiej, którzy nas poprzedzili na tej samej drodze: serdeczność, nie ciosami, starać się bardziej kochać jak lękać,…wszystkie te wyrażenia typowe naszej tradycji, wypływają obficie z przeżytego doświadczenia mocy przemieniającego miłosierdzia Bożego. Maryja, Matka Miłosierdzia, będzie naszą przewodniczką i będzie nas uczyć przemierzać z Jezusem <<przygodę Ducha>> - według wskazówek Księdza Generała w Wiązance na Rok 2016. Duch, rzeczywiście, będzie główną postacią naszego przemierzania, ponieważ On jest prawdziwym sprawcą miłosierdzia, żywej Miłości, którą Ojciec i Syn ustawicznie wlewają w nasze serca(Rz 5, 5).
Zanim spojrzymy w treść Ewangelii o Miłosierdziuzapytajmy siebie:
czy na początku tego nowego łącznego roku, jestem rozporządzalny do otwierania się na Boga, aby być przemienionym w misjonarza Jego miłosierdzia?

2. Odrodzeni w Jego Miłosierdziu
Na czym zasadza się Ewangelia Miłosierdzia? Po prostu: chodzi o przepowiadanie, oparte na świadectwie życia, że miłość Boga jest potężna i że przemienia prawdziwie serce tego, który Mu ufa. Miłosierdzie Boga, rzeczywiście, jest „rzeczywistością określoną, którą On objawia swoją miłość jak pewien ojciec i pewna matka, którzy w ten sposób wzruszają się aż do głębi trzewi przez swojego syna…uczucie głębokie, prawdziwe, uczynione z czułości i współczucia, darowania kary i przebaczenia” (MV 6). Tę miłość, którą Jezus sam nam opisuje w swoich przypowieściach (Łk 15, 1-32), możemy rozważać w całym jej pięknie i głębokości patrząc na tajemnicę Krzyża. Benedykt XVIpisze, że kiedy Jezus nam mówi <<o ojcu, który wychodzi naprzeciw marnotrawnego syna i obejmuje go, nie są to jedynie słowa, ale stanowią one wyjaśnienie tego samego bycia i działania. W swojej śmierci na krzyżu w ten sposób wypełnia toco Bóg kieruje przeciw sobie samemu, w której Bóg się darowuje celem podniesienia człowieka i zbawia go – miłość, ona, w swojej formie najbardziej radykalnej>>(Bóg jest miłością 12).
Na Krzyżu, Jezus jednoczy w jedno sam dwa znaczenia wyrażenia dawać życie: umierać z łaskawości lub w miejsce drugiego oraz wydawać na świat nowe życie. Od Paschy do później, zostaliśmy wyzwoleni od potępienia na śmierć, która zawisła słusznie nad nami z powodu naszych grzechów i otrzymujemy w nas nowe życie Boga, Jego Ducha, który jest miłością, pokojem, radością, zapewnieniem bycia przeznaczonymi na wspólnotę wieczną w Trójcy z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami. Rzeczywiście, dzięki sakramentom jesteśmy zjednoczeni w śmierci Jezusa i otrzymujemy Ducha, który się nam odwzajemnia miłosiernym jak miłosiernym jest Ojciec” (Łk 6, 36). Ten cud miłosierdzia nie wydarza się dla nas jedynie jeden raz, w dzień naszego Chrztu, ale odnawia się w każdej spowiedzi i w każdej Eucharystii. Każdym razem, rzeczywiście, kiedy nasze serce otwiera się pokornie na Boga, stajemy się nowymi stworzeniami(2 Kor 5, 14-17); pewne nowe spojrzenie na sprawy i na osoby, siła i odwaga pragnienia i wypełniania we wszystkim woli Boga, wzrastają ponownie ale rzeczywiście w cierpieniu, jest wspierane przez nadzieję, która nie rozczarowuje: zadatek Ducha, kiedy strzeżemy w sercu i przez którego jesteśmy strzeżeni(2 Kor 1, 22; Ef 1, 14).
W swoim miłosierdziu Ojciec nas zrodził, streszcza Święty Piotr(1 P 1, 3-4). Spotykamy tu w przyczynie teologicznej konieczność rozważania wychowania w kluczu płciowym: ten sam Bóg wychowuje rodząc nieustannie do życia nowego w łonie swojego miłosierdzia. „Istnieje ścisły związek pomiędzy wychowaniem a rodzeniem: związek wychowawczy się zaszczepia w działaniu zrodzenia i w doświadczeniu bycia dziećmi. W ten sposób człowiek nie daje życia, ale je otrzymuje, ta prawda antropologiczną, którą Ksiądz Roberto Carelli ponownie rozbrzmiał dla nas niedawno na Międzynarodowym Kongresie Maryi Wspomożycielki, rozbłyskuje jeszcze bardziej jeśli rozważamy tę samą żywiołowość więzi łączącej nas z Bogiem. Jako jedyny Stwórca, od pierwszej chwili naszego istnienia, Bóg sam jest nam ojcem i matką, umieszcza nas w świecie wolności i podejmuje w pełni następstwa i ryzyka: konieczność towarzyszenia swoim działaniem naszemu dojrzewaniu, wychowywaniu nas przez upomnienie, i możliwość bycia odrzuconym, pogardzanym, opuszczonym. W ten sposób, mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i tak otwierają na dar życia, doświadczają głębi, których nie opanowują całkowicie, ponieważ w niej stali się uczestnikami czegoś co ich przewyższa: twórcza potęga Boga. Otrzymują oni dar dziecka z Bożego miłosierdzia. Powierzmy się więcej świadomi tej prawdy, jako świeccy i poświęceni Bogu, nasza działalność wychowawcza będzie więcej skuteczna i głęboka, ponieważ wzorowana na Bożej pedagogii.
Byłoby pięknym ćwiczeniem, w tym przedmiocie, odczytać ponownie w kluczu płciowym historię dzieł miłosierdzia Bożego, która przychodzi do nas opowiedziana w Piśmie. Księga Wyjścia, dla uczynienia jedynie przykładu, może być łatwo przeczytana – pisze jezuita Jean – Pierre Sonet w księdze Generare é narrare – jak „historia narodzenia i pierwszego dziecięctwa ludu Izraela, aż do dojrzałości, którą zdobywa na Synaju. […]. Okres rozstrzygający wydarzenia wydaje owoce w przejściu morza, scena traumatyczna w której naród doświadcza lęku: przed nimi morze, za nimi Egipcjanie wyjeżdżający w swoim pościgu. Lecz potrzeba przekraczać, każda inna droga jest wykluczona. Dzieje się zatem, że dzięki Bogu i pośrednictwu Mojżesza, otwiera się morze, które się wydawało przeszkodą nieprzezwyciężoną”. Przekraczajcie wody, Lud uważa się za zbawiony. Rozpoczyna się nowe życie, różne od niewoli znoszonej w Egipcie. Życie wyzwolone, w którym nie brakuje doświadczeń, ale towarzystwo Boga je zabezpieczyło. Ten sam Jezus, celem przygotowania uczniów na swoją Paschę, w której się także urzeczywistnia ostateczne wyzwolenie z niewoli śmierci, używa obrazu bolesnego porodu. Wielki Piątek jest naznaczony ciężko lękiem, ale przeszła śmierć, lęk zostaje niegasnącą radością(J 16, 21-23).
Przyjąć Ewangelię Miłosierdzia, oznacza, zatem wierzyć, że Bóg chce i może wszystko to co jest konieczne do naszego zbawienia. Pewne, zbawienie świata nie jest jakąś przechadzką, ona kosztuje Ojca krew Syna! Ale właśnie dlatego chrześcijanin nie ma prawa popadać w poddanie się, nawet w obliczu śmierci! Bardzo często, jednakże, doświadczenie spotkania z cierpieniem, niesprawiedliwością, złośliwością, powoduje zachwianie się naszej wiary i naszej nadziei. Jest faktem, że Bóg wchodzi w nasze życie z delikatnością: nie chce nas zaszokować swoją potęgą, ale wychowywać do poznawania i rozpoznawania swego miłosierdzia. Pierwszy krok zasadza się właściwie na zawierzeniu Jemu bez lęku.
Czy wierzę w przemieniającą potęgę miłości Boga, lub żywą pułapkę w lęku, w poddaniu się, w grzech?

3. Z towarzyszącą Wspomożycielką
„Wszyscy chrześcijanie są wezwani do świętości”, lubił powtarzać Jan Paweł II. „Jest wolą Boga, żebyśmy wszyscy stawali się świętymi. I wystarczająco łatwe, by się nam udało. Wielka nagroda jest przygotowana w niebie dla tego, który staje się świętym”, mówił Ksiądz Bosko w słynnym kazaniu, które zapaliło serce Dominika Savio. Wszyscy chrześcijanie zostali wezwani, my zmieniamy(to), aby czynić doświadczenie miłości Ojca, aby zostać świadkami na tej ziemi i cieszyć się wiecznie w Niebie. Jedno żywe doświadczenie tej prawdy mieliśmy na Międzynarodowym Kongresie Wspomożycielki. Pomiędzy licznymi świadectwami codziennej świętości o której wysłuchaliśmy, podoba mi się wspomnienie wystąpienia Lodoviki Marii Zanet, która nam ukazała jak także „świętość salezjańska została przeżywana w historiach rodzin zranionych: rodziny gdzie zdarza się przynajmniej jedna z postaci rodzicielskich, lub też pozostaje obecność mamy i taty, z różnych powodów (fizycznych, psychicznych, moralnych i duchowych), karząca przez swoje dzieci, dziś podążający do chwały ołtarzy”. Z kolejności od Laury Vicuña, Carlo Braga, Anna Maria Lozano Diaz, uczymy się, że nie ma ograniczenia lub cierpienia, które mogłyby przeszkodzić temu kroczeniu, wręcz przeciwnie , z pomocą Boga „natomiast znosić biernie położenie, lub cierpieć z jego powodu” pozostaje możliwe „podchodzić ze zwiększającą się świadomością naprzeciw zadaniu” i „odpowiadać z gotowością, unikając wycofywania się z własnego przedstawiania się”. Również wychodząc z jednego warunku życia bezstronnie niekorzystnego, święci ci „powiększają także dar, i przeszczepiają ten dar w określone warunki życia. Tak czyniąc, spajają „da mihi animas” z „caetera tolle” i pozostają żywym znakiem potęgi przemieniającej z miłosierdzia Bożego.
Ale największym świadectwem skuteczności miłosierdzia Boga jest Maryja. Kiedy wiara została porwana przez wątpliwości, chwieje się nadzieja i przychodzi mniej miłosierdzia, nie pozostaje nic innego jak zwrócić się nam do Niej, Całej Świętej, najpiękniejszego owocu Bożego miłosierdzia, Ta, której pozwolono w Duchu pełną wolność działania w Jej życiu według wzoru Ojca. Na ile Matka Jezusa, jest także matką miłosierdzia w życiu, jest bramą żywą poprzez którą miłosierdzie wchodzi na świat. Przyglądając się Jej, możemy zobaczyć jak się czyni przyjęcie i pozwala działać Duchowi, uczymy się co znaczy słuchać Słowa i praktykować je. Maryja, ponad to, wstawia się ustawicznie za nas i stajemy się dziecięco pobożni, więcej Ona sama także posługuje przy umożliwianiu dzieła Bożego w nas. Gdzie jest Maryja, mówił Montfort, także pośpiesza Duch Święty! Pomiędzy tymi dwojgu jest naprawdę doskonała współpraca, współpraca, którą odwzajemnia się Maryja Matka Boga, kształtując małego Jezusa w swoim łonie i kierując krok za krokiem w trudnym zadaniu rodzicielki i wychowawczyni Syna Bożego. Poprzez okoliczności radości i bólu, w Niej miłość dla Boga przemienia się ustawicznie w miłość dla bliźniego i odwrotnie, ponieważ treść Słowa, które usłyszała jest właśnie urzeczywistnianiem miłosierdzia. Jeżeli chcemy rozpocząć pod Jej przewodnictwem macierzyńskim naszą pielgrzymkę miłosierdzia, pierwszym warunkiem jest postawa i stałość w modlitwie:
Czy mam zwyczaj słuchać każdego dnia Słowo Boga? Czy powierzam się każdego dnia Wspomożycielce, także jedynie przez Ave Maria?

KRONIKA RODZINY

LECCE(WŁOCHY) – SPOTKANIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI I PRZEDSTAWIENIE „JAK GWIAZDY NA NIEBIE”
11 czerwca 2015 w Lecce w pierwszym momencie ksiądz Pierluigi Cameroni spotkał Stowarzyszonych pewnych grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Puglia: Bari, Brindisi, Cerignola, Lecce, Martina Franca. Ksiądz Cameroni przedstawił podstawowe cechy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i osobiste zobowiązania podjęte przez przynależność do Stowarzyszenia. Wieczorem miała potem miejsce rozmowa Księdza Cameroni z około 250 zgromadzonymi na temat świętości w Rodzinie Salezjańskiej z przedstawieniem dzieła literackiego ”Jak gwiazdy na niebie…” Dzięki żywemu opowiadaniu zostało także uświadomione, że celebracja Dwóch stuleci księdza Bosko jest sposobnością sprzyjającą do pogłębiania i rozpowszechniania jego duchowego doświadczenia, rozkwitłego w najbogatszych i najróżnorodniejszych owocach świętości. Przybliżając wyjątkową i prawdziwą wrażliwość ludzką i duchową naszych świętych, błogosławionych, czcigodnych, sług Bożych, odczuło się także ich pragnienie pełni życia, miłość i szczęście w Bogu; także czuło się zachętę do życia przyrzeczeniem i wezwaniem do świętości i do przedstawienia jej w kształcie żarliwym i przekonującym innych, szczególnie do nowych pokoleń. Znajdując się w Operze salezjańskiej w Lecce, gdzie znajduje się jedyna Bazylika na świecie poświęcona Świętemu Dominikowi Savio, nie mogło brakować pewnego szczególnego podkreślenia możliwej i popularnej świętości młodzieńczej, którą ma Dominik Savio jako pierwszy w szeregu, arcydzieło systemu uprzedzającego Księdza Bosko, który się opiera na fundamencie Łaski Boga, źródle zapobiegawczo wzbudzanym na każdej drodze uświęcenia(D. Tommaso De Mitri, Kierownik duchowy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Lecce).

CHILE – NOWI CZŁONKOWIE NA KRAJOWYM DNIU STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMO ŻYCIELKI
24 lipca 2015, w różnych miastach Chile, w związku z Krajowym Dniem Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, 27 nowych członków wyraziło swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i trzy rodziny dokonały swoje poświęcenie. W Santiago Eucharystia została celebrowana w kollegium „El Patrocinio de San Jose”, pod przewodnictwem Ks. Vincente Soccorso, Animatora krajowego, i koncelebrowana przez Ks. Juan Bustamante oraz Ks. Pedro Pablo Cuello. Z wielkim zapałem maryjnym uczestniczyło około 150 członków Stowarzyszenia z członkami rodzin pochodzącymi ze wszystkich wspólnot z Santiago i z Santa Cruz. Byli także obecni członkowie innych grup Rodziny Salezjańskiej: byli wychowankowie, Wolontariuszki Księdza Bosko, Salezjanie Współpracownicy. Miejsce pochodzenia nowych członków: Antofagasta 5; La Serena 1; Valparaiso Parrochia 2; Santa Cruz 2; Puerto Montt Parrochia 1; Puerto Varas Sagrado Corazón 4; Puerto Natales Maria Mazzarello 8; Punta Arenas Cristo Obrero 3; Punta Arenas Maria Auxiliadora 1.

MUMBAI(INDIA) – STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI OBCHODZI UROCZYSTOŚĆ URODZIN KSIĘDZA BOSKO
W Sanktuarium Madonny Księdza Bosko w Matunga(Mumbai, Indie), 16 sierpnia duża grupa członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zgromadziła się celem uczczenia Świętego Jana Bosko w związku z zamknięciem dwu stulecia jego urodzin. Uczestniczono w Eucharystii w Sanktuarium a następnie w spotkaniu w domu prowincjalnym. Współuczestnictwo prawie wszystkich obecnych stało się bardzo natchnione: każdy przekazywał wzruszające doświadczenie, które pokazywało jak jego życie jest ukształtowane i kierowane przez nauczanie Świętego Jana Bosko i przez macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Dokonała się wielka chwila wspólnoty!
Nasza grupa Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych została zapoczątkowana tu w naszym Sanktuarium maryjnym w sierpniu 2010 i zostaliśmy przyłączeni do Pierwszej (Grupy) w Turynie. Współuczestniczymy we wszystkich modlitwach i wypominkach, które tam zostają ofiarowane. Członkowie, którzy się tam spotykają każdą pierwszą sobotę miesiąca i poszukują wzrostu w ich życiu chrześcijańskim poprzez zastanowienie w czterech wymiarach:
nauczającym, kościelnym, maryjnym i salezjańskim. Niech Bóg was kocha i zawsze błogosławi! (Ks. Wilfred, kierownik duchowy).|   HOME PAGE   |    INFO Salesiani DB VALDOCCO    |   Visit Nr.