ADMA online - Polski - 2015 | Casa Madre TORINO-VALDOCCO, Italia

 ADMA | STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI |  Internet:  HOME PAGE  
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino-Valdocco, Italia - ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it | E-Mail: pcameroni@sdb.org

ADMA ON LINE  2015              |           Komunikat Miesieczny          |           24 czerwca 2015

Maryja zaprasza nas do uwierzenia w potęgę modlitwy

Nasze Towarzystwo zostało powołane celem pobudzania miłości do Jezusa Eucharystycznego oraz do Maryi Wspomożycielki poprzez przekonywujące świadectwo modlitwy. Potęga modlitwy prowadzi nas do otwierania serca Bogu i Jego miłości oraz do wspólnego okazywania tej miłości naszym braciom z radością oraz z dobrocią. Dzisiaj w szczególności papież Franciszek, swoim przykładem i swoim słowem, zachęca nas do życia miłością miłosierną Boga z macierzyńską miłością i wspaniałomyślną rozporządzalnością.
W ten sposób pisze Święta Siostra Faustyna Kowalska w swoim Dzienniku, mówiąc o modlitwie: „ Przez modlitwę dusza się przygotowuje do podejmowania jakiejkolwiek walki. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadałaby z powrotem. Modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była zobowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. [146].
Przewodzeni przez Maryję Wspomożycielkę, poprzez drogę i życie modlitwy, uczymy się lepiej poznawać Boga i nas samych, rozpoznawać obecność Boga w życiu każdego dnia, aby doceniać niezmiernie wszystko, dziękując Bogu za każdą rzecz, pokładając nadzieję w Nim w czasie próby i nade wszystko aby podążać wiernie także za najmniejszym natchnieniem Ducha
Świętego, ciesząc się z tego powodu Gościem duchowym i trzymając się Go jak dziecko matki.
W tym duchu zapraszamy wszystkich naszych członków, nade wszystko tych chorych, i wszystkie nasze grupy do wzmożenia modlitwy do Najświętszych Serc Jezusa, Józefa i Maryi za VII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki, ażeby stał się dla całej Rodziny Salezjańskiej wydarzeniem łaski w tym roku jubileuszowym urodzin naszego ojca księdza Bosko.(www.mariaausiliatrice2015.org-congresso@admadonbosco.org.)
W jedności modlitewnej

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący - Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

VII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki
Torino-Valdocco/Colle don Bosco - 6-9 sierpnia 2015

Tutaj mój dom, stąd moja chwała
Z domu Maryi do naszych domów; miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie

10. Maryja Matka Kościoła - Ks. Roberto Carelli sdb

W tajemnicy miłości Boga, który zapragnął mieszkać wśród nas dla uczynienia nas swoim miejscem zamieszkania, Maryja posiada miejsce najwyższe: jest Matką Boga, matką naszą , Matką Kościoła, Matką powszechną. Bóg Ją stworzył, aby była mieszkaniem swego Syna, a Syn, po zajęciu w Niej swojego mieszkania, poszerzył w sposób przekraczający granice przestrzeń Jej macierzyństwa. W odniesieniu do Kościoła Maryja ma szczególne miejsce. Ona jest Kościołem Matką i Matką Kościoła, Źródłem Kościoła i Matką Kościoła, wzorem Kościoła i w tym samym czasie członkiem Kościoła. Jest świętością Kościoła w osobie i najświętszą osobą Kościoła. Jak Jezus jest Głową Kościoła, Maryja jest sercem. I jak Piotr przedstawia widzialną jedność Kościoła, stronę podstawową, tak Maryja urzeczywistnia niewidzialną jedność Kościoła, stronę charyzmatyczną: po pierwsze ofiaruje środki uświęcenia, po drugie wzór świętości.
Maryja nie jest z pewnością osobą boską, jak ktoś fantazjował, po prostu pewnym stworzeniem jak inni. Ona jest stworzeniem w „w pełni świętym”, w pełni wolną od grzechu, w pełni otwartą na wolę Bożą. Z jednej stronu jest stworzeniem Boga, lecz w tym samym czasie jest Matką Boga! Podobnie, z jednej strony jest częścią Kościoła, z drugiej jest na stanowisku Matki. Sobór mówi, że Maryja „jednocześnie jest w rodzie Adama złączona ze wszystkimi ludźmi, którzy mają dostąpić zbawienia; co więcej, jest po prostu matką członków (Chrystusa)…ponieważ swoją miłością współdziała w tym, aby wierni, którzy są członkami owej Głowy, rodzili się w Kościele. Dlatego także doznaje Ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła oraz jego typiczne wyobrażenie i najdoskonalszy wzór w wierze i miłości, a Kościół katolicki, pouczony przez Ducha świętego, darzy Ją uczuciem dziecięcej miłości jako najmilszą Matkę.”(KDK 53).
Wszystko to dzięki pełni Jej tak, doskonałego już w Nazaret w przyjęciu Wcielenia Słowa, udoskonalonego na Kalwarii poprzez zgodzenie się na ofiarę Syna. Dzięki historii swoich tak, dla swojego istnienia – jak lubił mówić Jan Paweł II – „pielgrzymująca wiary”, Maryja urzeczywistnia szczyt dojrzałości uczuciowej matki: pełna zdolności przyjęcia i utracenia syna, przyjęcia Go do siebie i poświęcenia Go światu, strzeżenia Go i przekazania Go z tym z taką samą miłością; z pewnością, najpierw w pełni radości, potem zanurzona w boleści, najpierw w radosnym porodzeniu Jezusa a potem w bolesnym porodzeniu Kościoła, ale zawsze z żywą wiarą, płonącą nadzieją i doskonałą miłością, stając się w ten sposób „Matką w porządku łaski”(KDK 61).
Wielki teolog von Balthasar mówi w sposób godny podziwu. ”Poważne wydarzenie” w którym rodzi się Kościół jest Męka Jezusa, który doświadcza nawet opuszczenia Ojca, i współczucia Matki, która żyje smutkiem utraty Syna, i wszystko to z poczucia odpowiedzialności za nas grzeszników, dla wyzwolenia nas ze śmierci, która jest zapłatą grzechu: „straszny obowiązek miłości bycia w zgodzie ze śmiercią, męczeństwo bezkrwawe Maryi, jest poważnym zrządzeniem, z którego rodzi się Kościół. I płodność matki bolesnej, niewiasty rodzącej z Apokalipsy. Krzyk porodu zdarza się równocześnie z niemym krzykiem śmierci matki w śmierci syna. Lecz krzyk śmierci nie jest niczym jak gruntownego następstwa zgody z Nazaret, któremu została dana wolna ręka przez Boga dla wszystkich rzeczywistości cudownie niezliczonych, które przekraczają bardzo ludzkie możliwości. Ta zgoda była już śmiertelna, zarówno wtedy czy Maryja miała wątpliwości lub nie. Była zgoda bez ograniczeń , która zawierała w sobie kres, umieranie i zabijanie, a dokładnie jako wydarzenie uznane, jeżeli jest według twojego słowa”.
Lecz właśnie w ten sposób, w boleści i w radości Paschy, tak się otwiera nowa płodność, rodzi się Kościół, znak i sakrament zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego: Pascha Chrystusa staje się naszą Paschą, i Matką Chrystusa staje się naszą Matką! A zatem droga każdego chrześcijanina nie polega na niczym innym jak na podążaniu z uczuciem synowskim, pokornym i posłusznym: „Kościół podąża w czasie naśladując drogę wykonaną przez Dziewicę Maryję, którą postępowała naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”(KDK 58). W praktyce, być chrześcijanami, być ludźmi Kościoła i być maryjnymi są trzema sprawami, których się nie rozróżnia właściwie, są trzy punkty widzenia jedynej rzeczywistości, naszej przynależności do Boga.
Jedność pomiędzy Maryją a Kościołem jest naprawdę najgłębsza, ponieważ obydwoje urzeczywistniają wymiar macierzyński wzoru Boskiego, jedna na sposób osobisty, pierwowzór, inny na sposób zbiorowy. Posłuchajmy papieża Franciszka: „ Jezus wznosi Kościół i wnosi nas w Kościele. Tajemnica Kościoła jest ściśle zjednoczona z tajemnicą Maryi, Matką Boga i Matką Kościoła. Maryja nas wydaje na świat i nas wychowuje. Także Kościół. Maryja nas wychowuje. Także Kościół. I w godzinę śmierci kapłan nas żegna w imię Kościoła by pozostawić nas w ramionach Maryi…Z tego powodu, kiedy patrzymy na Kościół, powinniśmy odczuwać tę samą pobożność, którą mamy dla Dziewicy Maryi”. Oto: miłość do Maryi skłania nas do ukochania coraz bardziej Kościoła, do ukochania jako Kościoła, do przekraczania miłości naiwnej i niedoskonałej, odruchowej i czysto naturalnej, do pielęgnowania świętości, płodność i karność chrześcijańska. Oto trzy punkty wyjścia papieża Franciszka
:

  1. Świętość. Chodzi tu o świętość, która odzwierciedla się w gorliwości o ewangelizację, ale biorąc pod uwagę, że „nasza gorliwość o ewangelizację wypływa z prawdziwej świętości życia”, ożywioną modlitwą i Eucharystią.
  2. Płodność. Macierzyństwo Maryi i Kościoła jest dla pewnej płodności nadprzyrodzonej . Została ona uczyniona dla zrodzenia i powodowania wzrostu synów i córek Bożych. Nie odpowiada naszym planowaniom, ale planom Boga; nie następuje logika obliczenia, ale nadmiernej obfitości: ”jest jako świadomość wydarzenia, że Pan nie opuszcza nas i podtrzymuje swoje słowo pozostania z nami aż do końca świata. Jest pewną płodnością sprzeczną. Jest byciem zapłodnionym i w tym samym czasie, nie odwzajemnionym wyliczeniem wszystkiego”, jest przynoszeniem owocu oraz poczuciem nieużyteczności, uczestnictwem we władzy Chrystusa i byciu coraz więcej sługami.
  3. Karność. Kościół jest ciałem, a ono wymaga karności. Piotr nie dorównuje świętości Maryi, ale Maryja też nie wchodzi w zamiar przywłaszczania sobie urzędu Piotra. To zachęca do zrozumienia, że ewangelizowanie nie jest nigdy dziełem jednostkowym, ale kościelnym, organicznym. Tutaj papież Franciszek odsyła do Pawła VI: ”nasze przyłączanie się do królestwa „nie może zatrzymywać się w oderwaniu i oddzieleniu, jeśli ujawnia rzeczywiście poprzez wejście widzialne we wspólnotę wiernych…Wymaganie miłowania Chrystusa, ale nie Kościoła, przynależenie do Chrystusa, ale poza Kościołem jest dwudzielnością niedorzeczną”(EN 23. 16).                                                           

Modlitwa za Synod o rodzinie

Jezusie, Maryjo i Józefie,
w was rozważamy
blask prawdziwej miłości,
do was się zwracamy z ufnością.
Święta Rodzina z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
miejscami jedności i wieczernikami modlitwy,
prawdziwych szkół Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w rodzinach nie doświadcza się
przemocy, zamykania i podziału:
ktokolwiek został zraniony lub zgorszony
niech pozna prędko pocieszenie i uzdrowienie.
Święta Rodzino z Nazaretu,
Najbliższy Synod Biskupów
oby mógł wzbudzić we wszystkich świadomość
świętej i nienaruszalnej właściwości rodziny,
jej piękna w planie Boga.
Jezu, Maryjo i Józefie,
wysłuchajcie, spełnijcie naszą prośbę. Amen.


KRONIKA RODZINY

TIMOR WSCHODNI – PIERWSZY KONGRES KRAJOWY STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki z Timoru Wschodniego obchodziło uroczyście w dniach od 1-go do 3-maja 2015 roku Pierwszy Kongres Krajowy w Fatumaca, z obecnością światowego Kierownika duchowego, księdza Pierluigi Cameroni SDB. Około 150 członków stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki, asystowanych przez animatorów Salezjanów i Córki Maryi Wspomożycielki, w przedstawicielstwie 10 grup lokalnych, uczestniczyło w wydarzeniu, urzeczywistnionym w związku z Dwu stuleciem Księdza Bosko i Ustanowieniem liturgicznego święta Maryi Wspomożycielki.W spotkaniu uczestniczyli przełożony salezjański Wizytatorii Indonesia-Timor Ks. Virgilio Da Silva, Inspektorka Córek Maryi Wspomożycielki siostra Alma Castagna, animator inspektorialny Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Ks. Manuel Ximenes.
Kongres, poza tym stwarza sposobność poznawania i jedności pomiędzy członkami Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest gotowy do przedstawienia Regulaminu Stowarzyszenia. Podczas świętowania otwarcia Przewodnicząca krajowa, Fatima Belo, mówiła o narodzinach, przed około 35 laty, Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki
na Timorze Wschodnim, dzięki hiszpańskiemu misjonarzowi księdzu
Alfonso Maria Nacher: przez pokorny początek, z niewieloma czcicielami Matki Bożej, teraz Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest ruchem kościelnym i siłą moralną w społeczności timorskiej, z ponad 1000 członków czynnych w pracy apostolskiej, jako ważna grupa Rodziny Salezjańskiej i jako znacząca obecność apostolska do służby w trzech diecezjach Timoru, w jedności i solidarności z innymi grupami kościelnymi.
Podjęte Konferencje podczas 3 dni przyglądały się ponownie zasadniczo objaśnieniu Regulaminu, już przetłumaczonego na język tetum, z punktami wyjścia i rozważaniami bezpośrednio poddawanymi przez księdza Cameroni. Ponad to zostały podjęte także inne tematy podnoszone ponownie przez życie oraz wierność każdego stowarzyszonego. Zostało ponownie podjęte, że również dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki rodzina stanowi wielkie wezwanie i stosowność duszpasterską oraz wychowawczą; ponieważ formacja wszystkich członków, czy to nowych czy to długoletnich, jest bardzo ważna, i ponieważ każdy stowarzyszony powinien być asystowany w procesie formacyjnym, szczególnie przez Radę lokalną, która ma swoje znaczenie i odpowiedzialność ważną w życiu Stowarzyszenia.
Liczne zadania i liturgie ożywiły kongres, osiągając szczyt w uroczystej liturgii eucharystycznej w niedzielę 3 maja w której uczestniczyło około 600 członków. Podczas celebracji: około 50 nowych członków wyraziło swoje zobowiązanie i zostali przyjęci do Stowarzyszenia; został wręczony Dyplom Przyjęcia wszystkim grupom; została także uznana jedność pomiędzy Sanktuarium Maryi Wspomożycielki z Fatumaca i tego z Turynu.
Trzy linie działające pochodzące z Kongresu:
-ocena doświadczeń w toku w grupach miejscowych, szukając dawania uzasadnienia w we współbrzmieniu z tożsamością i duchem Stowarzyszenia i troszczenie się o jakość salezjańską i apostolską;
-troska o formację czy to o aspirantów, poprzez przedstawianie systematyczne wyjaśnienia Regulaminu, czy to ustawiczne z drogamiformacyjnymi we współbrzmieniu z wiązanką Księdza Generała, droga przedstawiona przez Stowarzyszenie na poziomie światowym i droga Kościoła;
-uwaga szczególna na rodzinę, we współbrzmieniu z drogą Kościoła i Rodziny Salezjańskiej, praktykując System Uprzedzający, poprzez dialog, żyjąc z obecnością Boga, i ustanawiając powiązania wyciśnięte w uczuciu i szacunku.
Niech ziarna kiełkujące w tych dniach posiane, za wstawiennictwem Wspomożycielki i Księdza Bosko, przyniosą owoce odnowy apostolskiej i salezjańskiej w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki i w całej Rodzinie Salezjańskiej w Timorze Wschodnim.

TURYN – VALDOCCO- ŚWIĘTO MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Święto Maryi Wspomożycielki zbiegło się tego roku z uroczystością Zielonych
Świątek: posłannictwo Maryi Wspomożycielki towarzyszy nam w gorliwości przemierzania dróg Ducha i we współpracy nadejścia Królestwa Bożego. Także w tym roku Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Turynu uczestniczyło w różnych czynnościach, przeprowadzonych w Bazylice , charakterystycznych dla Dwu stulecia narodzin Księdza Bosko i z obecnością w Turynie około 90 kardynałów, arcybiskupów i biskupów salezjańskich. Szczytem uroczystych obchodów stała się procesja Maryi Wspomożycielki. Została zauważona liczna obecność naszych członków z powodu charakteru rodzinnego i radosnego, która ją wyróżnia. W czasie procesji Arcybiskup Turynu, Monsignore Cesare Nosiglia, zaprosił młodzież, na przykładzie Maryi i księdza Bosko, do odważenia się do odbywania wysokiego lotu, do nie pozwolenia na okradanie przyszłości. Przed błogosławieństwem, zapraszam do modlitwy za katolików Chin: kardynała Joseph Zen, salezjanina, emerytowanego biskupa Hong Kong, przypomniał jaw Santuarium w Sheshan , blisko Shangai, jak w Valdocco spotykają się tysiące pielgrzymów dla uczczenia Dziewicy Maryi „Wspomożycielki chrześcijan”. Maryi Wspomożycielce zawierzyliśmy w sposób szczególny wszystkie nasze grupy rozrzucone po świecie i obchodzenie VII Kongresu Krajowego.

KUBA – PONOWNE OTWARCIE ŚWIĄTYNI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Po 8 latach zamknięcia dla prac odnowienia przez pracownię Historiador miasta La Habana, 24 maja 2015 została uroczyście otwarta Świątynia Maryi Wspomożycielki, miejsca promieniowania pobożności do Wspomożycielki i do księdza Bosko na Kubie.

SĀO CARLOS(BRAZYLIA)
24 maja 2015 roku minął wielki dzień! Pełni wiary, radości i przewodzeni przez Matkę Bożą przeszliśmy ulicami wysławiając i dziękując Bogu za tak wielkie łaski, których nam udziela przez ręce Maryi Wspomożycielki. Ksiądz Paul, SDB, dyrektor salezjański tego domu, przewodniczył Mszy, w asyście kapłanów księdza Narciso i Księdza Milton. Po homilii kilkoro członków wspólnoty złożyło zobowiązanie przynależności do Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i na końcu uroczystości mieliśmy piękną koronację Matki Bożej, urzeczywistnioną przez chłopców naszej wspólnoty.

LATINA(ITALIA)
27 maja 2015 roku ksiądz Pierluigi Cameroni stwierdził wiarygodność grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Latina, powstałej w 1999 roku a dziś złożonej z ponad 30 członków pod kierownictwem Przewodniczącej Anny Giannone, i animatora księdza Pasquale Valente SDB. Spotkanie zostało obsłużone poprzez przedstawicielstwo Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki ze strony księdza Pierluigi, zarówno jak celem współuczestniczenia w historii i życiu tej grupy dobrze włączonej w duszpasterskie życie parafialne wspólnoty salezjańskiej, kierowanej przez księdza Andrea Marianelli. Grupa żywotna i bogata duchowo, zarówno w zachęcaniu do modlitwy, jak w ćwiczeniu miłosierdzia wobec potrzebujących. Na końcu uroczystości został wręczony Dyplom dołączenia do Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.

KU PAMIĘCI LUIGINA CIARAMELLA – PRZEWODNICZĄCEJ KRAJOWEJ STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI SYCYLIA
28 maja 2015 roku Pan powołał do siebie naszą członkinię Panią Ciaramella Luigina, Przewodniczącą krajową Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Sycylii. Wspominamy z uczuciem i uznaniem ze względu na wielką miłość do Maryi Wspomożycielki i do naszego Stowarzyszenia i ze względu na zobowiązanie do animacji, którą przez różne lata okazywała w walkach o Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Pan Zmartwychwstały, Matka Boża Wspomożycielka i Ksiądz Bosko niech Ją przyjmą do ogrodu salezjańskiego. Niech zostanie w naszym sercu pamięć o jej słonecznej radości, o jej zapale i o jej ufnym zawierzeniu do Maryi Wspomożycielki, którą ukochała i naśladowała z miłością córki pobożnej i wiernej, zachęcającej do pobożności przede wszystkim wśród dzieci oraz w rodzinach.|   HOME PAGE   |    INFO VALDOCCO    |   Visit Nr.