| HOME PAGE | INFO VALDOCCO |

 
  ADMA / STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI / ADMA
     Via Maria Ausiliatrice 32  - 10152 Torino-Valdocco, Italia  /    E-Mail: pcameroni@salesiani.it   -   ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it  


ADMA ON LINE 2013 | Komunikat miesięczny | 24 Listopad 2013

Maryja zaprasza nas do otwarcia się nas na modlitwę

Nauczanie Jezusa przypomina nam, że nie ma modlitw, które zbawiają, lecz modlitwa jako otwarcie serca ku Bogu, ponieważ w spotkaniu, On może oświecić, oczyścić, uczynić pokornym, mądrym i dobrym. Podczas modlitwy Jezus przeobraża nas w Siebie, kształtuje nas na swój obraz, urządza ustawiczne zamieszkanie w naszym sercu. To wszystko wydarza się jeśli w modlitwie postanawiamy uczynić wejście Boga w nasze życie, kochając Go całym sercem, czyniąc Jego wolę, jak uczyniła Maryja w całym swoim życiu, i służąc Mu w braciach. Modlimy się więcej prostotą serca, ofiarowując się Bogu i stając się więcej Jego dziećmi, przybrani w Jego siłę, w taki sposób, że szatan nie trzęsie nam jak gałęziami na wietrze. Kto jest zjednoczony z Jezusem i Maryją w pokorze i miłości stawia opór burzom jakie książę tego świata rozpętuje celem oderwania dusz od Boga. Nie tylko modlitwa działa w nas cuda, ale także poprzez nas; jest cudem światła i dobroci, którą promieniujemy, stając się narzędziami nawrócenia dla innych. Nawrócenie wydarza się poprzez przyciąganie. I Jezus, który przyciąga trzymających się z daleka swoją obecnością w nas.

Dla tego urzeczywistnienia Maryja, wiedząc, że trudzimy się dawaniem odpowiedzi, z macierzyńską cierpliwością, zachęca nas do darowania Mu naszych serc otwartych i oczyszczonych. Ona się modli abyśmy, tak jak ogień, który podtrzymuje się w drodze, mogli podsycać się w wierze i miłości Jezusa i w taki sposób móc Go nieść drugim. Jeśli nie żyjemy Jezusem, nie możemy Nim obdarzać. Miłość Jezusa jest światłem i siłą naszego życia. Przyjmując Go pozwalamy Maryi towarzyszyć nam w drodze do spotkania z Ojcem niebieskim. To jest cel życia, któremu nie możemy nie sprostać, ponieważ tracąc Boga tracimy wszystko.

Jako Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki składamy dziękczynienie za dar posiadania spotkania papieża Franciszka w związku z Światowym Dniem Maryjnym. Stał się wielkim darem Maryi, która nas w pewien sposób potwierdziła na podjętej drodze odnowy z szczególną życzliwością i niezwykłym towarzyszeniem rodzinie. Rodzina zakotwiczona w Jezusie i Maryi będzie mocną przeciw wszystkim zasadzkom szatana i będzie znakiem nadziei dla nowej ludzkości oraz dla narodzin nowych powołań.

Pan Lucca Tullio, Prezydent

Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik Duchowny

DROGA FORMACYJNA 2013-2014; <<Daj mi dusze, resztę zabierz>>

3. Zobowiązanie w Kościele wobec świata

Potęga „ daj mi dusze” i nowa Ewangelizacja

„Daj mi dusze” wypełnia życie tak wielu, którzy czerpią natchnienie z Księdza Bosko, wskazując związek z Bogiem, związki z braćmi, uczestnicząc w historii poprzez udział osobisty. Kontemplacja wzbudza zainteresowanie nie mniej jak działanie, wola czynienia dobra i obowiązek poszukiwania środków koniecznych.

Jako synowie Księdza Bosko, wyrażamy znaczenie naszego istnienia w zapale miłości duszpasterskiej. Za naszych dni postrzega się kryzys kulturowy znaczących rozmiarów, wyzwanie Nowej Ewangelizacji. Sercem odpowiedzi i inkulturacji Ewangelii: dla Kościoła zostaje ona pilną koniecznością. Salezjanie i świeccy są wezwani do podejmowania się zawsze z coraz większą świadomością dziedziny, w której powinni działać: kultura i edukacja.

Służba Ewangelii

Syn Boży w ten sposób przyjął ludzką postać, aby objawić oblicze Ojca „miłośnika życia” i urzeczywistnienia się w służbie „dobrobytowi” dotyczącego ciała i ducha ludzi, szczególnie tym bardziej potrzebującym pomocy i nadziei:<<Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu>>(Mk 10, 45).

Idąc za przykładem i nauczaniem Jezusa z Nazaretu Kościół, a w nim, Rodzina Salezjańska, w ten sposób czyni wkład do służby(diakonia) ludzkości dla obwieszczania Ewangelii i wzywania wszystkich do pełni życia.

Jest służbą, która według wskazań Magisterium posoborowego zawiera w sobie: odnowę ludzkości poprzez dzieła społeczne i z różnymi formami uczestnictwa wychowawczego; świadectwo chrześcijańskie osobiste i wspólnotowe; jasne obwieszczanie Ewangelii z nauczaniem religijnym i z katechezami; pracę misyjną poprzez dialog religijny(szczególnie współudział życia i modlitwy), współpracę z przynależącymi do innych religii przez zwalczanie niesprawiedliwych sytuacji, i towarzyszenie im kiedy się przygotowują do wejścia do Kościoła; ożywianie modlitwy, szczególnie tej liturgicznej, wspólnoty chrześcijańskiej; różnorodne pomysły solidarności ludzkiej i chrześcijańskiej; liczne formy współpracy misyjnej; obecność ewangelizacyjną w obszarach znaczonych obojętnością religijną lub ateizmem.

Kształtować <<dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli>> jest celowością częściej wyrażoną przez Księdza Bosko dla wskazywania wszystkiego tego czego młodzież potrzebuje, by żyć w pełni swoim ludzkim istnieniem i chrześcijańskim: ubranie, pożywienie, mieszkanie, praca, nauka i czas wolny; radość, przyjaźń; czynna wiara, łaska Boża, droga uświęcenia; uczestnictwo, dynamizm, włączanie społeczne i kościelne. Ich doświadczenie wychowawcze podpowiada pewien plan i szczególny sposób uczestnictwa, przez niego samego streszczonych w Systemie uprzedzającym, który <<w ten sposób opiera wszystko na rozumie, religii i na serdeczności>>.

Różne grupy Rodziny Salezjańskiej, odwzorowując intuicje i doświadczenia Księdza Bosko i czytając ponownie w świetle odnowionej eklezjologii soborowej i urzędu nauczycielskiego papieża odnośnie do ewangelizacji, wyrażają swoją działalnością wychowawców i ewangelizatorów w różnych formułach: <<Służba wychowawcza duszpasterska>>, urzeczywistniana według Systemu uprzedzającego; <<wychowywać ewangelizując, ewangelizować wychowując>>; <<wychowanie całkowite na sposób Systemu Uprzedzającego>>; wychowywać i ewangelizować według <<pedagogii dobroci>>; i inne podobne sformułowania. Zasadniczo są trzy dziedziny, w których Rodzina Salezjańska urzeczywistnia wielopostaciową służbę ewangelizacyjną: promocja ludzka, wychowanie, ewangelizacja.

Dla wszystkich Grup ewangelizacji, współpraca jako obwieszczanie i świadectwo Ewangelii, jest obiektywnym pierwszeństwem własnego posłannictwa.

Wezwanie kultury współczesnej

Dzisiaj się uczestniczy w pewnej zwiększonej wrażliwości społecznej, obywatelskiej i politycznej. Ona zobowiązuje tych, którzy czerpią natchnienie z księdza Bosko, aby takie same swoje zainteresowanie posiadali w ruchach i wymianach kulturowych. Polityka Ojcze nasz pozostaje w ten sposób zaplanowaniem społeczności odnowionej poprzez pracę rozwiniętą ze znajomością rzeczy i świadomością, podniesieniem kulturalnym i radosną wiarą, aby uczynić wszystkich ludzi równymi synami tego samego Ojca.

W tym zadaniu odnowiona świadomość laikatu przenosi na pierwszy plan odpowiedzialność wszystkich ludzi dobrej woli. W ten sposób narzucają się jakieś nagłe potrzeby: rodzina jako „sanktuarium życia”, szacunek dla godności osoby i jej praw, rozpowszechnianie kultury solidarności i pokoju, promocja ludzka, która prowadzi do warunków życia bardziej sprawiedliwych, obrony równowagi ekologicznej. Wybiera się propozycję i popierany wkład do polityki bezpośredniej, przeżywany z duchem służby, by czynić wzrost sprawiedliwości i braterskości, zaprowadzający staranie o najbiedniejszych i o najgorszych.

Wspólnie ku odnowionemu zobowiązaniu apostolskiemu

Rozeznanie kultur jako rzeczywistości ludzkiej ku ewangelizowaniu wymaga nowego rodzaju współpracy pomiędzy wszystkimi odpowiedzialnymi za dzieło ewangelizacji. Salezjanie i świeccy chrześcijanie zostali wezwani do wkładania w działalność mocy otrzymanej w chrzcie: wiary; do zaufania Bogu z postawami pewności; nadziei; i do wkładania jako znaku odróżniającego przynależności do Niego rozporządzania wobec wszystkich; miłości.

Jesteśmy zobowiązani tak czynić, żeby wiara obwieszczana, doświadczana i wykonywana w pełni, została dopuszczana do tworzenia kultury: prawdziwych wartości kulturowych rozważonych i zadań w świetle wiary, są one niezbędnymi do urzeczywistnienia w tej samej kulturze ewangelicznego posłannictwa. Celem urzeczywistnienia tego zadania Duszpasterska Wspólnota Edukacyjna „staje się doświadczeniem wspólnoty i miejscem łaski, gdzie projekt pedagogiczny przyczynia się do jednoczenia w harmoniczną syntezę boskiego i ludzkiego, Ewangelii i kultury, wiary i życia. Na tym horyzoncie nowym, natchnionym przez Słowo Boże i społeczną naukę Kościoła, można nieść dalej ewangeliczną nowinę, która umieszcza w środku zbawienia osoby, służbę, ukierunkowanie ku Królestwu.

Dla Salezjanów jest pewne zaproszenie do pogłębienia ich radykalności w „pójściu za Chrystusem” a dla świeckich do czynienia postępu w syntezach pomiędzy przyjmowaniem Ewangelii a rzeczywistym działaniem. Program życia streszczony w błogosławieństwach, które przedstawiają wartości Królestwa i Ojcze Nasz mogą być przedstawione także tym, którzy należą do innych religii.

KRONIKA RODZINNA

STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WPOMOŻYCIELKI NA DNIU MARYJNYM Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM

W sobotę 12 i w niedzielę 13 października doświadczono jednego z wydarzeń większego uczestnictwa i cieszącego się większym uznaniem Roku Wiary: Dzień Maryjny z obecnością statuy Matki Bożej z Fatimy. „Jestem chrześcijaninem „z przerwami”, albo „jestem chrześcijaninem zawsze?”. Papież Franciszek postawił to pytanie przez wskazanie w homilii mszalnej czy „krzewienie tymczasowości, względności wkracza także w życie wiarą”. Następnie wskazał małżeństwo jako przykład wierności, która jest tak na zawsze, a nie tylko w pierwszych chwilach uwielbienia.

Papież Bergoglio, który przewodniczył Mszy na placu Świętego Piotra z około tysiącem kapłanów koncelebransów i na czele z ponad sto tysiącami wiernych, wyraził swoją homilię w trzech punktach: „Bóg nas zaskakuje”; „Bóg prosi nas o wierność”; „Bóg jest naszą siłą”. Wyjaśnił drogę wiary Maryi, ukazując jak stała się niewiastą otwartą na ”niespodzianki” Boga w Jej życiu; niewiastą wierną w godzinie próby i trudności; kobietą łaski i chwały. Papież uwspółcześnił postawy Maryi przede wszystkim w powiązaniu z życiem rodzin: ”Ile razy – zauważył papież Franciszek – wyrażamy wdzięczność temu, który nas wspiera, jest blisko nas, towarzyszy nam w życiu? Często dajemy wszystko dla spodziewającego się. I to także zachodzi z Bogiem”, „pozwól, dziękuję, przepraszam, to są trzy słowa współżycia; jeśli są używane rodzina postępuje naprzód”.

To ponowne odczytanie życia Maryi w istotnym punkcie małżeńskim i rodzinnym poruszyło także serce ponad 300 członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki przybywających z różnych regionów Włoch, aby przeżyć to nadzwyczajne wydarzenie wiary i Kościoła. Liczne rodziny Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki obecne z tak wielu dziećmi i młodzieżą, które przeżyła bądź to sobotnie czuwanie maryjne czy Eucharystię niedzielną, zakończyły (to spotkanie) Aktem zawierzenia Maryi. Na końcu Eucharystii Pan Lucca Tullio, Prezydent światowy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, pozdrowił papieża Franciszka zapewniając o modlitwie Stowarzyszenia i składając w hołdzie reprodukcję Bazyliki Maryi Wspomożycielki z Turynu.

ARGENTYNA POŁUDNIOWA – SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE

21 września w domu salezjańskim w Bernal(Buenos Aires) zostało przeprowadzone roczne spotkanie międzynarodowe Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Argentyńskiej Inspektorii Południowej, w której wzięło udział z animatorem Księdzem Luis Timossi, 64 członków pochodzących z różnych miejscowych Stowarzyszeń Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Spotkanie i zbieżność z pierwszą rocznicą Krajowego Kongresu Maryi Wspomożycielki, obchodzono ubiegłego roku w Lujān, który przygotował Ksiądz Luis ze swoim sprawozdaniem „Osobista obecność Maryi, twórczą ręką charyzmatu salezjańskiego”, przywołując obecność Maryi w życiu Księdza Bosko. W pracach grupowych porównywaliśmy jego podstawy obecności Maryi we śnie w wieku 9 lat pytając się jak odnowić Jej obecność wychowawczą w Rodzinie Salezjańskiej: co i w jaki sposób chcemy się od Niej nauczyć? Podczas celebracji eucharystycznej Ksiądz Luis, w świetle słowa Bożego, przedstawił: Maryja jako „zarządczyni” wierna z powodu znakomitości otrzymanych darów, zapraszając do odkrywania jak taka postawa jest obecna w naszym życiu(Maria Inés).

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA (LUANDA-ANGOLA) – XXV STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki parafii Świętego Pawła (Luanda-Angola) obchodziło 22 września, 25 –lecie powstania grupy. Z wielką radością, cała Rodzina Salezjańska świętowała tę rocznicę poprzez celebrację eucharystyczną pod przewodnictwem Księdza Filiberto Rodriguez, Prowincjała Wizytatorii Angolańskiej. Liczni członkowie innych stowarzyszeń towarzyszyli Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki z San Paolo w modlitwie dziękczynnej i w radości wspólnoty braterskiej. Na końcu Mszy Świętej pan Bartolomeu Duarte, koordynator Stowarzyszenia wręczył dyplom pamiątkowy Irmie Rafaeli, z Kongregacji Świętego Józefa z Cluny, która została promotorką grupy. Po południu odbył się obiad z pomocą licznych członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych z Sāo Paolo, Mota-Bom Pastor, Sāo José de Nazaré z Lixeira i innych członków grup parafialnych oraz Rodziny Salezjańskiej, którzy w klimacie radości wzięli udział w tym czasie święta.

CÓRKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI PETROLINA (BRAZYLIA) – „Mamy rodzinę, która jest całą Maryi!”

Z najszczęśliwszym sercem, wspólnota edukacyjna Collegio Nossa Senhora Auxiliadora-Petrolina przyjęła minionego 3 października wizytę Siostry Marii Luisy Miranda CMW, Radny Generalnej w dziedzinie Rodziny Salezjańskiej. Podczas swojej obecności miała ona spotkania z różnymi grupami, które dzielą się naszym charyzmatem przystępując do Rodziny Salezjańskiej, wśród których się wyróżnia: Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki dla Młodzieży, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki dla Dorosłych, Współpracownicy i Byli Wychowankowie. Siostra Maria Luisa dała poprzez swoje słowa, świadectwo wierności korzeniom naszego charyzmatu, postawionego przez Księdza Bosko i Matkę Mazzarello, jako widzialny znak miłości Boga wśród młodzieży. Przypomniała nam naszą rolę jako propagatorów powierzonej nam misji wychowawczej i dodała nam odwagi do życia jako uczniowie i misjonarze Chrystusa, przede wszystkim do tak licznych wezwań współczesnego świata. Żywiołowa i charyzmatyczna obecność siostry Marii Luisy Miranda zostawiła ślad zapału i zobowiązanie dla naszego posłannictwa. Teraz bardziej niż nigdy, czujemy żar w naszym sercu, znaczenie udziału, który jednoczy nas jako Rodzinę Salezjańską(S. Claudiane Cavalcante-Duszpasterstwo).

ALICANTE (HISZPANIA) – SPOTKANIE INSPEKTORIALNE

W sobotę 26 października zjednoczyli się, niedaleko Domu Salezjańskiego Księdza Bosko w Alikante, prezydenci i członkowie Rad miejscowych Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Inspektorii w Walencji z Salezjanami i Córkami Maryi Wspomożycielki, animatorami duchowymi, pod przewodnictwem Prezydenta Inspektorialnego, Elwiry Sanus i Animatora Inspektorialnego, Księdza Mario Pardos. 59 uczestników pochodzi z 17 z 23 grup miejscowych istniejących. Po modlitwie otwarcia, prowadzonej przez stowarzyszenie z El Campello uczestnicy analizowali różne tematy: formacja w miejscowych Stowarzyszeniach Czcicieli Maryi Wspomożycielki za rok 2013-2014; informacje dla Stowarzyszenia przekazane przez światowego animatora duchownego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, księdza Pierluigi Cameroni; propozycje formacyjne Młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki otrzymane przez Pierwsze Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Turynu; podsumowania ostatniego kongresu obchodzonego w Saragossie; poradnik dobrych praktyk krajowego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Spotkanie zostało zakończone celebracją eucharystyczną podczas której zostały wspomniani prezydent Domu Salezjańskiego Świętego Jana Bosko z Walencji i animatorka Córka Maryi Wspomożycielki Wiernych z Succa, ostatnio odeszli na zawsze.

XXXI KONGRES STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI Z FILIPIN PÓŁNOCNYCH

Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych z Filipin Północnych(FIN)przeżyło w sobotę swój XXXI Kongres, który został przeprowadzony niedaleko budowy salezjańskiej parafii „Św. Jan Bosko w Manila – Tondo i był kierowany przez wydział Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych z Manili poświęcony Świętej Marii Dominice Mazzarello i w ten sposób został wyartykułowany wokół motta: „Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki: Uczniowie jak Maryja, idziemy i służymy”.

Na rozpoczęciu prac ksiądz Ferdinando Camilo, powitał uczestników i udzielił kilku wiadomości o historii parafii i swojej działalności wychowawczej, dobroczynnej i duszpasterskiej. Następnie wystąpił ksiądz Rafael z La Cruz, Dziekan Centrum Studiów Księdza Bosko z Parañaque, w roli głównego sprawozdawcy kongresu. Po południu natomiast miały miejsce czynności duchowe, z odmawianiem różańca i Eucharystią, pod przewodnictwem kierownika duchownego dla Inspektorii Filipin Północnych, księdza Nestora C. Impelido. W spotkaniu uczestniczyło około kilkuset członków rozmaitych oddziałów Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Inspektorii; obecną była także Siostra Asela Chavez, Animatorka Inspektorialna Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki.

Kongres zatroszczył się o wybór nowego Radcy, który ukazał się w takim składzie: Maria Junifer L. Maliglig, Prezydent; Felicitas E. Sugue, Wiceprezydent; Leah Ann M. Castro, Sekretarka; Ingrid P. Lina, Skarbnik; Charito Delos Reyes, Radna do Spraw Formacji – Juniorzy; Rebecca Albaytar, Radna dla Spraw Formacji – Seniorzy; Leonora S. Austria, Radna do Spraw Działalności; i Rheena May R. Lin, Radna do Spraw Promocji i Społecznego Przekazu. 7 nowych członków Rady złożyło obietnicę służenia kierowania jak najlepszego według ich możliwości Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych Filipin Północnych przez czterolecie 2013-2017.

TURYN – VALDOCCO – XXIII DZIEŃ MARYJNY

Niedzielę 27 października, w klimacie maryjnym wspólnoty i radości, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki (ADMA) przeżyło swój XXIII Dzień Maryjny, w którym pogłębiło ducha i treści Dnia Maryjnego obchodzonego w Rzymie z Papieżem Franciszkiem, w związku z Rokiem wiary, minionego 13 października. Przed około 300 osobami, ksiądz Roberto Carelli zaproponował ponowne przeczytanie i uwspółcześnienie katechez Papieża, podkreślając macierzyńską rolę Maryi w rozwiązywaniu węzłów, które zagradzają naszą drogę wiary i więzi, nade wszystko w życiu rodzin.

Ksiądz Pierluigi Cameroni, Kierownik duchowny, przedstawił później świadectwo o nowym męczenniku Rodziny Salezjańskiej, Błogosławionym Stefanie Sāndor, odkrywając przede wszystkim głębokie więzi rodzinne przeżywane przez niego tak z rodzicami jak i z braćmi.

Nastąpiły pewne świadectwa: pewna para przedstawiła własne wrażenia o dokonanej pielgrzymce do Rzymu: inna opowiadała o doświadczeniu miesięcznym rodzin, które się odnajdują wspólnie w chwilach braterskości i modlitwy: w końcu pewna dziewczyna ze wspólnoty Shalom podzieliła się doświadczeniem ewangelizowania poprzez misje parafialne. Po południu, w sanktuarium Maryi Wspomożycielki, po wspólnotowym odmówieniu Różańca, została odprawiona uroczysta koncelebra eucharystyczna, pod przewodnictwem księdza Franco Lotto, Rektora Bazyliki. W homilii salezjanin podkreślił ważność naśladowania Maryi w Jej pokorze, która uznaje własną małość i wielbi wielkość Boga, i w Jego miłosierdziu, które nie sądzi ale otwiera się na służbę i przyjmowanie. Podczas celebracji 32 osoby Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i z Arese, Ivrea, Nave i ze wspólnoty Shalom z Palazzolo Sull’Oglio , wstąpiły, by stać się częścią Stowarzyszenia.

Kilkoro członkiń Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Mendozy(Argentyna)z okazji święta wdzięczności współpracuje sprzedając słodycze i zbierając żywność dla osób potrzebujących.


STEFAN SĀNDOR BEATYFIKOWANY W BUDAPESZCIE 19 PAŹDZIERNIKA 2013

W sobotę 19 października 2013 roku w Budapeszcie został beatyfikowany Sługa Boży Stefan Sāndor, brat zakonny Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, urodzony w Szolnok(Węgry)26 października i zamordowany z nienawiści do wiary (Węgry) 18 czerwca 1953 roku. Męczennik Stefan Sāndor, salezjanin koadiutor, czuwał i chronił aż do daru z siebie młodzież, na sposób jaki go Duch Święty wezwał do świadczenia Ewangelii według ducha Księdza Bosko, ofiarowując swoje życie za zbawienie młodzieży węgierskiej i za obronę praw Kościoła. Złóżmy dziękczynienie Panu za ten szczególny dar Kościołowi i Rodzinie Salezjańskiej w tym Roku Wiary i na drodze ku dwu stuleciu urodzin Księdza Bosko. Stefan Sāndor był wielkim czcicielem Maryi Wspomożycielki i rozprzestrzeniał wśród młodzieży miłość ku Matce Bożej z poświęceniem i wielkim zapałem.

Visit Nr.